UB Europa AI

UB Europa AI

Placeringsfond Aktiefond Utvecklade marknader

UB Europa AI placerar sina tillgångar i europeiska aktier med hjälp av metoder som baserar sig på artificiell intelligens. Fondens mål är att överstiga den genomsnittliga avkastningen på den europeiska aktiemarknaden.

Fondens avkastningshistoria härör till den fondserie som har den längsta historien.

Se videon

UB:s Miia Laasonen intervjuar portföljförvaltaren Henry Nurminen om fondens placeringsfilosofi, artificiell intelligens och hållbarhet.

 

Aktiefond med artificiell intelligens

I UB Europa AI -aktiefondens placeringsprocess utnyttjas moderna metoder som baserar sig på artificiell intelligens. Modeller och algoritmer med artificiell intelligens är objektiva och kan effektivt behandla stora mängder material och hitta i dem korrelationer och sammankopplingar som den traditionella portföljförvaltningen inte nödvändigtvis hittar. Maskininlärningsalgoritmer avviker från statistiska modeller som traditionellt används i portföljförvaltning och de leder ofta till effektivare lösningar. Algoritmerna lär sig att anpassa modellen och dess parametrar på basen av ny data och således effektiviseras modellens funktionalitet ständigt. Fondens portföljförvaltningsteam fattar de slutliga placeringsbesluten och baserar dem på den optimerade portföljen som maskininlärningsalgoritmen föreslår samt på traditionella analytiska metoder. Maskininlärningsalgoritmen är utvecklad i samarbete med ett av United Bankers oberoende företag som är specialiserad på artificiell intelligens (Gradient Systems Ltd.).

”Jämfört med människan har artificiell intelligens en överlägsen kapacitet att analysera enorma mängder data. UB Europa AI:s programvara med artificiell intelligens söker bland fondens placeringsobjekt sådana företag vars avkastningspotential programvaran uppskattar vara bättre än referensbolagens genomsnittliga avkastningsförväntning.”
Henry Nurminen, direktör, strukturerade placeringar

En fond som främjar hållbarhetsfaktorer

Utöver sina andra egenskaper har fonden som avsikt att främja egenskaper beträffande miljö, samhälle och god förvaltningssed. Till fonden väljs endast företag vars förvaltningsseder har fått en klassificering på genomsnittlig eller bättre nivå. Utöver detta bör också placeringsobjekten ha en genomsnittlig eller bättre ESG-klassificering. Valet av dessa placeringsobjekt grundar sig på en av utomstående genomförd ansvarsfullhetsanalys. Med ESG-betyg granskas fondens placeringsobjektens ansvarsfullhet beträffande miljö, samhälle och förvaltningssed. I fondens placeringsbeslut beaktas även United Bankers Abp:s policy för ansvarsfulla investeringar. Enligt SFDR:s (Sustainable Finance Disclosure Regulation) artikel 8 klassificeras fonden som en produkt som främjar hållbarhetsfaktorer.

Fondens placeringsmål

Fondens tillgångar placeras i europeiska företags aktier och fondens mål är att för de placerade tillgångarna få en avkastning som på lång sikt överstiger den allmänna aktieutvecklingen i Europa. Aktievalen görs bland de bolag som ingår i STOXX Europe 600 ESG-X-indexet.

För vem lämpar sig fonden

Fonden lämpar sig för placerare som vill dra nytta av de möjligheter som erbjuds av den europeiska aktiemarknaden och AI-stödda portföljförvaltningen. Denna fond lämpar sig inte för placerare som planerar att inlösa sin andel inom loppet om fem år.

Teckning och inlösen

Minsta teckning i fondens A-serie är 1 000 euro. Om teckningsordern görs via webbtjänsten MittUB, är minsta teckning 100 euro.

 

Fonden kan tecknas och fondandelar lösas in varje bankdag. Teckningsordern genomförs till värdet av den ifrågavarande dagen om teckningsordern är fondbolaget tillhanda senast kl. 16.00.

 

Mer information om teckning och inlösen hittas i fondens stadgar, faktablad samt fondernas avgifter och minimiteckningsbelopp.

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

a) Sammanfattning

 

SFDR-klassificering*: artikel 8, fonden främjar hållbarhetsfaktorer

 

Denna fond främjar miljörelaterade och sociala egenskaper samt praxis för god styrning genom att investera enbart i bolag som ingår i STOXX 600 Europe ESG-indexet och vars ESG-betyg enligt internationella ESG-databaser dessutom är genomsnittligt eller bättre. Klassificeringen baserar sig på en hållbarhetsanalys, där de mest väsentliga riskerna som är typiska för respektive bransch samt bolagsledningens åtgärder för att reducera och hantera riskerna beaktas. Också investeringsobjektens corporate governance-klassificering ska i internationella ESG-databaser vara genomsnittlig eller bättre. Fonden förutsätter ytterligare att bolagen inte har brutit mot internationella normer (bl.a. FN:s Global Compact och OECD:s riktlinjer för multinationella företag) och att de inte har gjort sig skyldiga till andra betydande överträdelser som kan ha en negativ inverkan på hållbarhetsfaktorer samt på målbolagets värde och rykte.

 

Analysen av investeringsobjekten görs utgående från Morningstars ESG-databaser genom att från fondens investeringsuniversum utesluta bolag som inte uppfyller fondens hållbarhetskriterier eller United Bankers allmänna principer för uteslutande som gäller samtliga investeringar. Fonden iakttar United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar.

 

För fondens ansvarsfullhet, hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker redogörs med fondspecifika rapporter. Fonden har inget jämförelseindex.

 

* I enlighet med EU:s förordning 2019/2088 om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas inom den finansiella sektorn (SFDR) har United Bankers fonder klassificerats i tre klasser när det gäller beaktandet av hållbarhetsfaktorer: Vanliga fonder enligt artikel 6 integrerar hållbarhetsrisker i sin verksamhet. Fonder enligt artikel 8 främjar hållbarhetsfaktorer vid sidan av övriga egenskaper. En del av dessa fonder har ytterligare förbundit sig att göra en del av sina investeringar i hållbara investeringsobjekt. Fonder enligt artikel 9 har som mål att göra hållbara investeringar.

 

b) Inga mål för hållbar investering

 

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade och sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål.

 

c) Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

De miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar är praxis för god styrning och betydande bransch- och objektspecifika miljö- och samhällsfaktorer som hänför sig till respektive investeringsobjekt och som kan medföra betydande miljö- och/eller samhällsansvarsrisker inom branschen i fråga.

 

d) Investeringsstrategi

 

UB Europa AI investerar sina tillgångar i europeiska aktier med hjälp av metoder som baserar sig på artificiell intelligens och maskininlärning. Fondens mål är att överträffa den genomsnittliga avkastningen på aktiemarknaden i Europa. Mer information om investeringsstrategin: UB Europa AI

 

Fonden främjar hållbarhetsfaktorer genom att i investeringsanalysen inkludera upplysningar om miljörelaterade, sociala och styrningsrelaterade hållbarhetsfaktorer och genom att utesluta bolag. Från fondens investeringsuniversum utesluts bolag som inte uppfyller fondens hållbarhetskriterier eller United Bankers allmänna principer för uteslutande. United Bankers uteslutningslista finns på sidan Ansvarsfulla investeringar.

 

Bolagens praxis för god styrning bedöms i enlighet med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar. Från fondens investeringsobjekt har uteslutits sådana bolag som inte följer praxis för god styrning och internationella normer. Från STOXX 600 ESG-indexet har uteslutits bolag som inte följer OECD:s riktlinjer för multinationella företag, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter (UNGP) samt därmed anknutna konventioner och deklarationer (Global Standards Screening). United Bankers följer också upp efterlevnaden av praxis för god styrning under investeringen och för det redogörs i samband med fondens regelbundna rapportering. Analys, uppföljning och rapportering bygger på uppgifter i Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser. Vid fall av normöverträdelser under investeringstiden strävar fonden efter att utöva inflytande på bolaget för att åtgärda situationen inom rimlig tid. Om situationen inte kan åtgärdas inom rimlig tid, avvecklas investeringen.

 

e) Andel av investeringar

 

Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Fonden har inte förbundit sig att göra hållbara investeringar.

 

f) Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper

 

De hållbarhetsindikatorer som används för att övervaka de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Hållbarhetsindikatorerna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers följer hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem. 

 

g) Metoder

 

För att mäta hur de miljörelaterade och sociala egenskaper som fonden främjar uppfylls, övervakas utvecklingen av fondens hållbarhetsindikatorer. De hållbarhetsindikatorer som används för uppföljningen är investeringarnas kolintensitet, kolrisk, ESG-risk, miljörisker, sociala risker och styrningsrelaterade risker, samt fördelningen av dem. Därtill kan fondens indikatorer och deras utveckling jämföras med utvecklingen av indikatorerna för motsvarande fonder. Hållbarhetsindikatorerna och referensuppgifterna baserar sig på Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. United Bankers övervakar hållbarhetsindikatorerna och rapporterar regelbundet om dem. 

 

h) Datakällor och databehandling

 

Data för analys, uppföljning och rapportering av upplysningar om miljörelaterade och sociala egenskaper inhämtas i första hand från Sustainalytics och Morningstars hållbarhetsdatabaser.

 

Uppgifterna behandlas omsorgsfullt i United Bankers och ESG-tjänsteleverantörernas datasystem. För att säkerställa datakvaliteten används globala, välrenommerade hållbarhetsdatabaser och analysmetoder. En del av uppgifterna i dessa databaser baserar sig på data rapporterade av investeringsobjekten, en del på estimerade data från ESG-databasproducenten. Andelen data som estimerats beror på vilken databas som använts. 

 

i) Begränsningar för metoder och data

 

Det är möjligt att de hållbarhetsdatabaser som utnyttjats innehåller begränsat eller inte alls data om något investeringsobjekt i fonden. I sådana fall kan främjandet av investeringens miljörelaterade och sociala egenskaper endast bedömas utifrån tillgängliga data. Det är också möjligt att uppgifterna i de använda hållbarhetsdatabaserna uppdateras med några månaders dröjsmål. Både uppgifternas omfattning och aktualitet kan inverka på analysen och rapporteringen. Vid rapporteringen är strävan att transparent lyfta fram de data som rapporteringen och uppföljningen grundar sig på.  

 

j) Due diligence

 

I fråga om fondens investeringsobjekt iakttas tillbörlig aktsamhet och varje investeringsobjekt bedöms omsorgsfullt före ett investeringsbeslut (s.k. due diligence). I detta sammanhang utreds omsorgsfullt riskerna och möjligheterna förenade med ett eventuellt investeringsobjekt också med tanke på hållbarhetsfaktorer och hållbarhetsrisker. I anslutning till objektets ansvarsfullhet utreds under due diligence-processen typiskt huruvida investeringen är förenlig med United Bankers policy för ansvarsfulla investeringar samt fondens investeringsstrategi och mål, hållbarhetsrisker, huvudsakliga negativa konsekvenser, investeringens egenskaper ur klimatperspektiv, överensstämmelse med EU-taxonomin, praxis för god styrning och överensstämmelse med internationella normer. Vid utredningen och dess dokumentering iakttas United Bankers interna anvisningar för utförande av due diligence. 

 

k) Strategier för engagemang

 

United Bankers strävar efter att bidra till ökad ansvarsfullhet i fondens investeringsobjekt genom att utöva rösträtt på bolagsstämmorna i de bolag som utgör investeringsobjekt. Detta är ett sätt att främja miljörelaterade och sociala egenskaper i investeringsobjekten. ISS ESG Proxy Voting-tjänsten analyserar och utövar rösträtt på investeringsobjektens bolagsstämmor i enlighet med ISS:s internationella riktlinjer för Sustainability Proxy Voting. Vid omröstningarna är strävan bl.a. att främja transparens och bidra till begränsningen av klimatförändringarna.

 

Dessutom är fondens investeringar delaktiga i United Bankers allmänna åtgärder för påverkan via samarbete. Till dessa räknas bl.a. kampanjen Carbon Disclosure Project (CDP), inom ramen för vilken United Bankers till alla investeringsobjekt i sina fonder skickar investerarbrev, där företagen uppmuntras till en mer transparent rapportering i klimat- och miljöfrågor och till att sätta upp vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi-initiativet för sin verksamhet.


Ytterligare upplysningar om strategier för engagemang och åtgärder för inflytande: Ansvarsfulla investeringar

 

l) Valt referensvärde

 

För denna fond har inget officiellt index valts som referensvärde.

 

Bilagor

UB:s fonder