Infrastruktur

Infrastruktur

Fördelen med infrastrukturbolag är en god avkastningspotential och samtidigt en mer stabil utveckling jämfört med traditionella aktieplaceringar i genomsnitt.
Cristina Saalasti, privatbankir

Vad är infrastruktur?

• Infrastruktur är de allmänna servicesystem som traditionellt varit samhällsägda och som under de senaste årtiondena har privatiserats runt om i världen.

 

• Traditionella infrastrukturaffärsverksamheter är elförsörjning och eldistribution, gasdistribution, vattenförsörjning, hamnar, flygplatser och vägtullsbolag.

 

• Infrastrukturaffärsverksamheter har privatiserats runt om i världen och de bolag som ansvarar för dem har listats på börsen. På detta sätt är infrastrukturen nu inom räckhåll för alla investerare.

 

Fördelarna med infrastrukturfonder för investeraren

Vid placering i infrastruktur erbjuder börsnoterade infrastrukturbolag de mest attraktiva alternativen. De representerar i regel den största och viktigaste infrastrukturaffärsverksamheten på marknaden. Fördelen med infrastrukturplaceringar är en god avkastningspotential och samtidigt en mer stabil utveckling jämfört med traditionella aktieplaceringar i genomsnitt.

 

——————————

UB:s infrastrukturfonder

 

UB:s infrastrukturfonder kännetecknas av att placeringsobjekten vanligen består av infrastrukturbolag som omfattas av begränsad konkurrens och inte t.ex. gruv-, byggnads- eller stålbolag, vilka ofta har ett klart mer riskfyllt förhållande mellan avkastning och risk än i genomsnitt.

 

UB:s infrastrukturfonder erbjuder möjlighet att placera i stabila infrastrukturaffärsverksamheter med god avkastning världen över. Av tradition har endast storinvesterare haft tillgång till infrastrukturplaceringar, men i UB:s fondurval finns placeringsfonder som ger alla investerare möjlighet att placera i infrastruktur.

UB Infra

UB Infra-fondens tillgångar placeras globalt huvudsakligen i börsnoterade infrastrukturbolag i OECD-länderna. Infrastrukturbolagen fokuserar på att producera grundläggande strukturer och tjänster för samhället. Bland annat el-, vatten- och vägnät är förutsättningar för att samhället och ekonomin ska kunna fungera.

 

Läs mer » | Teckna »

UB EM Infra

UB EM Infra placerar globalt i aktier i infrastrukturbolag på tillväxtmarknaderna (Emerging Markets). Målet är att erbjuda investerarna möjlighet att placera diversifierat och med god likviditet i infrastrukturbolag på kraftigt växande tillväxtmarknader.

 

Läs mer » | Teckna »

UB Förnybar Energi

Genom UB Förnybar Energi har investeraren möjlighet att dra nytta av en starkt växande bransch och samtidigt öka andelen investeringar som främjar en hållbar utveckling i sin investeringsportfölj. Tillgångarna i fonden investeras huvudsakligen i vind- och solkraftverk.

 

Läs mer » | Teckna »

 

 

Bekanta dig med vårt mångsidiga fondsortiment »

Fråga mer av våra experter, tfn 09 2538 0320 eller
e-post placera@unitedbankers.fi

Före ett placeringsbeslut ska investeraren ta del av fondmaterialet, som finns att få från UB Kapitalförvaltning. Fondplacering är alltid förenat med ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan öka eller minska i värde och den målsatta avkastningen för fonden uppnås inte nödvändigtvis. Vid beräkningen av den målsatta avkastningen har fondens tecknings- och inlösenavgift inte beaktats. Fonden förvaltas av UB Fondbolag Ab. De upplysningar och den information som presenteras på denna sida baserar sig på källor som UB anser vara tillförlitliga och på UB:s egna uppskattningar. Det utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och UB kan ändra sin uppfattning eller marknadssyn utan separat meddelande.