Bolagsordning

Bolagsordning

Bolagets officiella rapporteringsspråk är finska. Börsmeddelanden publiceras på finska och engelska.

 

UNITED BANKERS OYJ:N YHTIÖJÄRJESTYS

Yhtiön toiminimi on United Bankers Oyj, ruotsiksi United Bankers Abp ja englanniksi United Bankers Plc. Yhtiön kotipaikka on Helsinki.

 

2 § Yhtiön toimiala

Yhtiön toimiala on finanssialalla toimivien yritysten toiminnan yhdenmukaistaminen sekä liikkeenjohdollinen konsultointi, konserniyhtiöiden johtaminen ja arvopaperikauppa.

 

3 § Arvo-osuusjärjestelmä

Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.

 

4 § Hallitus

Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) varsinaista jäsentä. Hallituksen jäsenten toimikausi päättyy vaalia seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

5 § Toimitusjohtaja

Yhtiöllä voi olla toimitusjohtaja. Toimitusjohtajan nimittämisestä ja erottamisesta päättää yhtiön hallitus.

 

6 § Edustaminen

Yhtiötä edustaa hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja kumpikin yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, minkä lisäksi yhtiön hallitus voi antaa nimetylle tai nimetyille henkilöille oikeuden edustaa yhtiötä.

 

7 § Tilikausi

Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.

 

8 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullinen tilintarkastaja on KHT-tilintarkastaja.

 

Tilintarkastaja valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy toimikauden alkamishetkestä seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

 

9 § Yhtiökokouskutsu, osallistuminen ja kokouspaikka

Kutsu yhtiökokoukseen on julkistettava yhtiön internetsivuilla ja pörssitiedotteella aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Hallitus voi lisäksi harkintansa mukaan ilmoittaa yhtiökokouksesta yhdessä tai useammassa sanomalehdessä.

 

Osakkeenomistajan on saadakseen osallistua yhtiökokoukseen ilmoittauduttava yhtiölle ennakkoon viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

 

Hallitus voi päättää, että yhtiökokoukseen saa osallistua myös siten, että osakkeenomistaja käyttää päätösvaltaansa tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla ennen yhtiökokousta tai kokouksen aikana.

 

Hallitus voi myös päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

 

10 § Varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.

 

Kokouksessa on esitettävä:

1. tilinpäätös, joka käsittää lain vaatimat tilinpäätösasiakirjat, sekä toimintakertomus;
2. tilintarkastuskertomus;

 

päätettävä:

3. tilinpäätöksen vahvistamisesta;
4. taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
5. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
6. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista;
7. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

 

valittava:

8. hallituksen jäsenet sekä
9. tilintarkastaja.