Fastigheter

Fastigheter

I fondens investeringar betonar vi välbelägna kommersiella fastigheter av hög kvalitet och bra hyresgäster med god hyresbetalningsförmåga. Vid val av objekt är även hyresavtalets längd en av de viktigaste faktorerna som inverkar beslutsfattandet.
Jaakko Onali, portföljförvaltare, UB Nordiska Fastigheter

Fastigheter ger stabilitet i placeringsportföljen

Fastighetsplaceringar ger placeringsportföljerna stabilitet och förbättrar placeringarnas förhållande mellan avkastning och risk. Fastighetsplaceringar erbjuder också regelbundet kassaflöde, varför de lämpar sig väl som en fast del av placeringsportföljen.

 

För vem lämpar sig fastighetsfonder?

Fonderna lämpar sig för investerare som värdesätter ett stabilt kassaflöde och den stabilitet som realtillgångar erbjuder. Fördelen med fastigheter är också en relativt låg korrelation exempelvis mot aktiemarknaden och möjlighet till inflationsskyddad avkastning. Fonderna lämpar sig också för bostadsinvesterare för att sprida fastighetsportföljens risk på övriga fastighetsobjekt. De riktar sig till både privata och institutionella investerare.

——————————

 

 

UB:s fastighetsfonder

UB har två fonder som placerar direkt i fastigheter, UB Finska Fastigheter och UB Nordiska Fastigheter.

 

Specialplaceringsfond UB Finska Fastigheter placerar med bred diversifiering i fastighetsobjekt i Finland. Till fondens placeringsobjekt hör bland annat samfällsfastigheter, kontor, bostäder och tomter. Målet är att efter kostnader uppnå en årlig avkastning på cirka 5–7 % baserad på hyreskassaflödet.

 

Specialplaceringsfond UB Nordiska Fastigheter är en fond som placerar i kommersiella fastigheter. Fonden är i Finland den första fonden tillgänglig för alla investerare som diversifierar sina placeringar brett över hela Norden. UB Nordiska Fastigheter erbjuder möjlighet att placera enkelt i en väl diversifierad portfölj med fokus på kommersiella fastigheter även med en låg kapitalinsats. Fondens målsättning är att uppnå en årlig avkastning på cirka 7–9 %, varav en stor del delas ut till investeraren som en årlig avkastningsandel.

 

UB Finska Fastigheter

Fondens strategi är att placera i fastighetsobjekt med stabil avkastning i Finland. Med en bred diversifiering i olika typer av fastigheter strävar man efter att minska risken och erbjuda en så stabil avkastningspotential som möjligt.

 

Läs mer » | Teckna »

UB Nordiska Fastigheter

Fonden placerar sina tillgångar med bred diversifiering i nordiska fastigheter och fastighetsvärdepapper. Fonden har som mål att erbjuda investerarna ett stabilt och lockande kassaflöde som baserar sig huvudsakligen på hyresavkastningen från kommersiella fastigheter.

 

Läs mer » | Teckna »

Bekanta dig med vårt mångsidiga fondsortiment »

Fråga mer av våra experter, tfn 09 2538 0320 eller
e-post placera@unitedbankers.fi

 

Före ett placeringsbeslut ska investeraren ta del av fondmaterialet, som finns att få från UB Kapitalförvaltning. Fondplacering är alltid förenat med ekonomisk risk. Det kapital som placeras i fonden kan öka eller minska i värde och den målsatta avkastningen för fonden uppnås inte nödvändigtvis. Vid beräkningen av den målsatta avkastningen har fondens tecknings- och inlösenavgift inte beaktats. Fonden förvaltas av UB Fondbolag Ab. De upplysningar och den information som presenteras på denna sida baserar sig på källor som UB anser vara tillförlitliga och på UB:s egna uppskattningar. Det utesluter emellertid inte möjligheten till fel eller ofullständiga uppgifter. Den information som ligger till grund för eventuella slutsatser kan förändras snabbt och UB kan ändra sin uppfattning eller marknadssyn utan separat meddelande.