Markkinakatsaus marraskuu 2015

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) marraskuun alussa julkaisema suhdannebarometri kertoo, että Suomessa teollisuusyritykset odottavat tuotantonsa pysyvän loppuvuonna hienoisessa kasvussa ja ensi vuoden alussa kasvu voisi vähän vauhdittua. Teollisuuden saamien uusien tilausten määrä pysyi heinä–syyskuussa likimain ennallaan. Loppuvuodelle ennustetaan pientä piristymistä tilauksiin. Palveluyritysten suhdannetilanne on vähän parantunut, mutta silti selvästi alle normaalin. Rakentamisessa kasvu olisi muita toimialoja ripeämpää. Näkymien vahvistumisesta huolimatta tilauskanta on rakentamisessakin vain keskinkertainen.

Euroopan keskuspankki (EKP) ilmoitti 22.10.2015 kokouksessaan, että joulukuussa rahapolitiikkaa voidaan keventää lisää, mikäli talousnäkymät sitä edellyttävät. EKP arvioi euroalueen kasvunäkymien vaimentuneen kehittyvien markkinoiden talouskasvun hidastuessa. EKP voi puuttua elvytyspaketin kokoon, rakenteeseen tai ajalliseen kestoon. Euroopan valtionlainamarkkinat ovat rajalliset ja EKP voi laajentaa myös muihin arvopaperilajeihin. Keskuspankin pääjohtaja Mario Draghi ei myöskään poissulkenut ohjauskoron mahdollista laskua nykyisestä 0,05 prosentista. Draghi arvioi, että useat tekijät ovat heikentäneet euroalueen inflaatiopaineita. EKP arvioi inflaation nousevan seuraavan kahden vuoden aikana kohti tavoitetasoa eli hieman alle kahta prosenttia.

Saksan talouden luottamusta kuvaava IFO-indeksi asettui lokakuussa odotuksia paremmalle tasolle, erityisesti teollisuuden ennakoitua paremmat odotukset tulkittiin markkinoilla myönteisinä. Euroalueella ostopäällikköindeksit indikoivat selvästi piristyvää taloutta.

Yhdysvaltain talous vahvistui selvästi lokakuussa, mikä lisää todennäköisyyttä keskuspankin (FED) rahapolitiikan kiristymiselle joulukuussa. Työministeriön mukaan työllisten määrä maatalouden ulkopuolella kasvoi 271.000, mikä on suurin lisäys sitten joulukuun 2014. Työllisten määrä lisääntyi eniten palvelualoilla. Työttömyysaste oli lokakuussa viisi prosenttia. FED:n kokous pidetään 15-16.12. Pankki tullee nostamaan ohjauskorkoaan pienin askelin.

Osakemarkkinoilla tilanne on normalisoitunut alkusyksyn korjausliikkeen jälkeen. EKP:n ilmoitus rahapolitiikan mahdollisesta lisäkevennyksestä tukee markkinoita euroalueella. Yhdysvalloissa koronnoston todennäköisyyden kasvaminen ei aiheuttanut merkittävää vaikutusta pörssikursseihin. Suomessa pörssiyhtiöiden kolmannen kvartaalin tuloksissa suhteessa odotuksiin on ollut suuria yhtiökohtaisia eroja, mutta yhteenlaskettuna tuloskertymässä ollaan noin viime vuoden tasolla.

Korkomarkkinoilla high yield –lainoista saa edelleen kohtuullisen hyvää tuottoa suhteessa riskiin. Tämän tyyppisiä sijoituksia voidaan tehdä esimerkiksi sijoituslainojen kautta, jossa kohde-etuutena on hyvin hajautettu high yield –indeksi. Hajautuksen merkitys on tärkeätä ja osake¬- ja korkosijoitusten lisäksi sijoitussalkkuun on järkevää ottaa mm. kiinteistörahastoja, joiden tuotto suhteessa riskiin on kilpailukykyisellä tasolla.

Lataa markkinakatsaus kokonaisuudessaan