UB Forest Industry Green Growth Fund

UB Forest Industry Green Growth Fund

Visit

UBFIGG.COM »

website for more information

UB Forest Industry Green Growth Fund is a private equity fund investing in sustainable and resource efficient forest and bio-based industries

 

UB Forest Industry Green Growth Fund (UB FIGG) I LP commenced its operations in 2023 with
EUR 100 million in commitments. UB FIGG invests in companies focused on replacing plastics and other fossil-based materials, higher value and more efficient use of wood and agricultural raw material side streams and greater use of these raw materials across a wide range of intermediate and end uses.

 

The Fund's alternative investment fund manager is UB Fund Management Company Ltd, which is a part of the United Bankers Plc group.

 

 

___________________________

 

 

Strategy

Everything that is made from fossils today can be made from wood in the future

Through its investments, the Fund helps the forest and bio-based industries to create solutions to mitigate climate change. UB FIGG is a signatory of Operating Principles for Impact Management and reports on the environmental and climate impact of its investments.

 

Focused on:

Growth equity investments

Geographic focus:

Nordic and European

•  •  •  •  •

First closing January 2023

EUR +100m

Fund target size:

EUR 300m

•  •  •  •  •

Investment per deal:

EUR 5-30m

Co-investment option for major fund investors

Targeted number of investments:

10–20

 

 

___________________________

 

 

Investments

 

 

___________________________

 

 

FIGG partners

 

Matti Lehtipuu

Managing Partner, UB FIGG

Matti Lehtipuu
matti.lehtipuu@unitedbankers.com
+358 40 525 5103

 

+20 years of extensive international business and leadership experience in the forest industry cluster

 

 

David Walker

Senior Partner, UB FIGG

David Walker
david.walker@unitedbankers.com

 

+35 years of investment advisory service experience focused on the forest products, renewable energy and environmental sectors

 

 

Rainer Häggblom

Senior Partner, UB FIGG

Rainer Häggblom
rainer.haggblom@unitedbankers.com


A recognised global leader and expert in the forest industry cluster

 

 

 

Sakari Saarela

Partner, UB FIGG

Sakari Saarela
sakari.saarela@unitedbankers.com
+358 40 767 4350


+10 years in international finance focusing on forest and packaging industries and serving private equity

 

 

 

___________________________

 

 

UB International Distribution

 

Dick Ehrnrooth

Head of International Distribution

Dick Ehrnrooth
dick.ehrnrooth@unitedbankers.com
+358 40 532 7899 

 

Kestävyyteen liittyvien tietojen antaminen

 

UB Forest Industry Green Growth Fund I

 

a) Tiivistelmä

 

SFDR-luokittelu*: artikla 8, rahasto edistää kestävyystekijöitä.

 

Rahasto on kestävään ja resurssitehokkaaseen metsä- ja biopohjaiseen teollisuuteen sijoittava pääomarahasto, joka sijoittaa yrityksiin, jotka ovat keskittyneet muovien ja muiden fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvien materiaalien korvaamiseen, puun ja maatalouden raaka-ainesivuvirtojen jalostusarvon nostamiseen ja tehokkaampaan käyttöön sekä näiden raaka-aineiden laajempaan käyttöön erilaisissa väli- ja loppukäyttökohteissa. Rahasto pyrkii näin myötävaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillintään ja vihreän siirtymän toteutumiseen.

 

Rahasto tekee vaikuttavuussijoittamista ja valitsee sijoituskohteita, joiden toiminta edistää ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia tavoitteita. Rahaston edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen, materiaalitehokkuus sekä kiertotalouteen siirtyminen. Rahasto arvioi mahdollisten sijoituskohteiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan muun muassa hiilipäästöjen, fossiilipohjaisten raaka-aineiden korvaamisen, resurssitehokkuuden ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta.

 

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista, vaikuttamalla yhtiöihin tai sijoituskohteisiin ja poissulkemalla niitä. Rahasto valitsee sellaisia sijoituskohteita, joiden toiminta edistää ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia tavoitteita. Rahasto edellyttää, että kaikki sen sijoitukset noudattavat ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta(1). Lisäksi rahasto edellyttää sijoituskohteiltaan hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Analyysin kestävyysriskeistä, kestävyystekijöiden edistämisestä tekee rahaston salkunhoito UB:n ESG-tiimin tukemana. Analyysissa hyödynnetään mm. kohdekohtaisia due diligence -selvityksiä ja se noudattaa rahaston sijoitusprosessia, joka perustuu kansainvälisiin vaikuttavuussijoittamisen periaatteisiin vaikuttavuussijoittamisen periaatteisiin (Operating Principles of Impact Management).

 

Rahasto noudattaa United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteita, mukaan lukien UB:n yleiset poissulkemisen periaatteet. Mikäli analyysissa havaitaan, että sijoituskohteessa on merkittävä ratkaisematon kestävyysriski, sijoitusta ei tehdä.

 

Rahaston vastuullisuudesta, kestävyystekijöistä, kestävyysriskeistä raportoidaan rahastokohtaisilla raporteilla. Rahastolla ei ole vertailuindeksiä.

 

*EU:n asetuksen 2019/2088 kestävyyteen liittyvien tietojen antamisesta rahoituspalvelusektorilla (SFDR) mukaisesti United Bankersin rahastot on luokiteltu kolmeen luokkaan kestävyystekijöiden huomioon ottamisen suhteen: Artiklan 6 mukaiset tavalliset rahastot ottavat toiminnassaan huomioon kestävyysriskit, Artiklan 8 mukaiset rahastot edistävät kestävyystekijöitä muiden ominaisuuksien ohella. Lisäksi osa näistä rahastoista on sitoutunut tekemään osan sijoituksistaan kestäviin sijoituskohteisiin. Artiklan 9 mukaisten rahastojen tavoitteena on kestävien sijoituksien tekeminen.

 

(1) Jotta taloudellinen toiminta voidaan katsoa EU:n taksonomia-asetuksen mukaisesti ympäristön kannalta kestäväksi, sen on merkittävästi edistettävä yhtä tai useampaa EU:n taksonomia-asetuksessa määriteltyä ympäristötavoitetta, eikä toiminta saa yhden tai useamman ympäristötavoitteen edistämisen ohella aiheuttaa merkittävää haittaa muille asetuksessa mainituille ympäristötavoitteille. ’Ei merkittävää haittaa’ -periaatetta on sovellettava pakollisena niihin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Tämä rahasto soveltaa periaatetta kaikkiin sijoituksiinsa.

 

b) Ei kestävää sijoitustavoitetta

 

Tämä rahasto edistää ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia, mutta sen tavoitteena ei ole kestävien sijoitusten tekeminen. Rahasto kuitenkin vaatii toiminnassaan seuraavien kestäviä sijoituksia koskevien periaatteiden toteutumista kaikilta sijoituskohteiltaan:

 • Ei merkittävää haittaa -periaate: “Ei merkittävää haittaa” -periaatteen toteutumista rahaston sijoituskohteissa arvioidaan ennen sijoitusta kohdekohtaisten due diligence -selvitysten, globaalien ESG-tietokantojen (Sustainalytics, Morningstar, Bloomberg) ja sijoituskohteiden itsensä julkaisemien tietojen perusteella. Mikäli arvioinnissa havaitaan, että periaate ei rahaston aikoman sijoituksen kohdalla toteudu, sijoitusta ei tehdä.
 • Pääasiallisia haitallisia kestävyysvaikutuksia kestävyystekijöihin kuvaavat indikaattorit: Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia kestävyystekijöihin analysoidaan kestävyysriskien analyysin yhteydessä osana due diligence -prosessia ennen investointipäätöstä. Pääasiallisia haitallisia vaikutuksia monitoroidaan sijoituksen aikana ja niistä raportoidaan säännöllisesti rahaston raportoinnin yhteydessä. United Bankersin lähestymistapa pääasiallisiin haitallisiin vaikutuksiin on riskiperustainen ja perustuu Sustainalytcs & Morningstar -vastuullisuustietokantojen tietoihin, sekä muutoin sijoituskohteista kerättyihin tietoihin. Tässä rahastossa huomioidaan seuraavat indikaattorit, sikäli kun dataa on saatavilla sijoitusprosessin eri vaiheissa ja sijoituksen aikana:

 

Taulukko 1 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattoritre

 1. Kasvihuonekaasupäästöt
 2. Hiilijalanjälki
 3. Sijoituskohteina olevien yritysten kasvihuonekaasuintensiteetti
 4. Fossiilisten polttoaineiden alalla toimiviin yrityksiin liittyvä vastuu (exposure)
 5. Uusiutumattoman energian kulutuksen ja tuotannon osuus
 6. Energiankulutuksen intensiteetti ilmastovaikutukseltaan merkittävää alaa kohden
 7. Toiminnat, jotka vaikuttavat kielteisesti biologisen monimuotoisuuden kannalta herkkiin alueisiin
 8. Päästöt veteen
 9. Vaarallisen jätteen ja radioaktiivisen jätteen määrä
 10. YK:n Global Compact -periaatteiden ja monikansallisille yrityksille annettujen Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) toimintaohjeiden rikkomiset
 11. YK:n Global Compact -periaatteiden tai monikansallisille yrityksille annettujen OECD:n toimintaohjeiden noudattamisen seuraamista koskevien prosessien ja mekanismien puute
 12. Sukupuolten välinen tasoittamaton palkkaero
 13. Sukupuolten moninaisuus hallituksessa
 14. Altistuminen kiistanalaisiin aseisiin (jalkaväkimiinat, rypälepommit, kemialliset aseet ja biologiset aseet) liittyvälle riskille

 

Taulukko 2 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit

 1. Sijoitukset yrityksiin, joilla ei ole hiilipäästöjen vähentämiseen tähtääviä aloitteita

 

Taulukko 3 Sijoituskohteina oleviin yrityksiin tehtyihin sijoituksiin sovellettavat indikaattorit

 1. Ihmisoikeuksiin liittyvien toimintaperiaatteiden puute
 • OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteidenmukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä. Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu due diligence -prosessien ja seurannan aikana sijoituskohteesta kerättyihin tietoihin sekä soveltuvin osin Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin (Global Standards Screening). Rahasto ei sijoita kohteisiin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita. Mikäli sijoitusaikana tapahtuu normirikkomus, rahasto pyrkii vaikuttamaan yhtiöön tilanteen korjaamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Tilanteen korjaaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, sijoituksesta luovutaan.

 

c) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvät rahoitustuotteen ominaisuudet

 

Rahaston edistämiä ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia ovat ilmastonmuutoksen hillintä ja fossiilisten raaka-aineiden korvaaminen, materiaalitehokkuus sekä kiertotalouteen siirtyminen. Rahasto arvioi mahdollisten sijoituskohteiden vaikutuksia ympäristöön ja yhteiskuntaan muun muassa hiilipäästöjen, fossiilipohjaisten materiaalien korvaamisen, resurssitehokkuuden ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. Rahasto pyrkii näin myötävaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillintään ja vihreän siirtymän toteutumiseen.

 

d) Sijoitusstrategia

 

Rahasto on kestävään ja resurssitehokkaaseen metsä- ja biopohjaiseen teollisuuteen sijoittava pääomarahasto, joka sijoittaa yrityksiin, jotka ovat keskittyneet muovien ja muiden fossiilisiin raaka-aineisiin perustuvien materiaalien korvaamiseen, puun ja maatalouden raaka-ainesivuvirtojen jalostusarvon nostamiseen ja tehokkaampaan käyttöön sekä näiden raaka-aineiden laajempaan käyttöön erilaisissa väli- ja loppukäyttökohteissa.

 

Sijoitustensa kautta rahasto auttaa metsä- ja bioteollisuutta luomaan ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. UB FIGG on sitoutunut vaikuttavuussijoittamisen kansainvälisiin standardeihin (Operating Principles of Impact Management) ja raportoi sijoitustoimintansa vaikuttavuudesta, erityisesti ympäristö- ja ilmastovaikutuksista. Rahasto pyrkii näin myötävaikuttamaan ilmastonmuutoksen hillintään ja vihreän siirtymän toteutumiseen. Rahaston varat sijoitetaan Euroopassa toimiviin yrityksiin. Enintään 15 % Rahaston enimmäiskoosta voidaan sijoittaa Euroopan ulkopuolelle.

 

Rahasto edistää kestävyystekijöitä osana sijoitustoimintaa sisällyttämällä sijoitusanalyysiin tietoa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintoon liittyvistä kestävyystekijöistä sekä pääasiallisista haitallisista vaikutuksista, vaikuttamalla yhtiöihin tai sijoituskohteisiin ja poissulkemalla niitä. Rahasto noudattaa kansainvälisiä vaikuttavuussijoittamisen periaatteita (Operating Principles for Impact Management) ja valitsee sellaisia sijoituskohteita, joiden toiminta edistää ympäristöllisiä ja yhteiskunnallisia tavoitteita. Rahasto edellyttää, että kaikki sen sijoitukset noudattavat ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta. Lisäksi rahasto edellyttää sijoituskohteiltaan hyvän hallintotavan noudattamista (YK:n Global Compact).

 

Rahasto ei sijoita kohteisiin, jotka ovat United Bankersin poissulkulistalla. Poissulkulista on saatavilla sivulla Vastuullinen sijoittaminen.

 

Yhtiöiden hyvää hallintotapaa arvioidaan United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteiden mukaisesti. OECD:n monikansallisille yrityksille annettujen toimintaohjeiden, YK:n yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien periaatteiden sekä molempien alle kuuluvin konventioiden ja julistusten mukaisuus analysoidaan osana due diligence -prosessia ennen sijoituspäätöstä.  Normienmukaisuutta seurataan sijoituksen aikana ja siitä raportoidaan rahaston säännöllisen raportoinnin yhteydessä. Analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ja sijoituskohteista kerättyihin tietoihin sekä soveltuvin osin Sustainalyticsin ja Morningstarin vastuullisuustietokantojen tietoihin (Global Standards Screening). Rahasto ei sijoita yhtiöihin, jotka rikkovat yllä mainittuja normeja ja konventioita. Mikäli sijoitusaikana tapahtuu normirikkomus, rahasto pyrkii vaikuttamaan yhtiöön tilanteen korjaamiseksi kohtuullisen ajan kuluessa. Tilanteen korjaaminen kohtuullisessa ajassa ei ole mahdollista, sijoituksesta luovutaan.

 

e) Sijoitusten osuus

 

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia. Rahasto ei ole sitoutunut tekemään kestäviä sijoituksia.

 

f) Ympäristöön tai yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta

 

Koska rahasto voi mandaattinsa puitteissa sijoittaa hyvin erilaisiin toimintoihin, myös rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämisen seurantaan käytettävien kestävyysindikaattorien joukko määritellään sijoituskohdekohtaisesti. Indikaattorit valitaan siten, että ne parhaiten kuvaavat kunkin sijoituskohteen vaikutuksia ilmastonmuutoksen hillintään, materiaalitehokkuuteen ja kiertotalouteen siirtymiseen. Rahaston koko portfoliosta pyritään raportoimaan sijoitusten hiilijalanjälki, sijoitusten hiilipäästöt ja vältetyt päästöt, sekä vältettyjen fossiilisten tuotteiden tai raaka-aineiden määrä. Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien seuranta tapahtuu seuraamalla kullekin sijoitukselle ja rahaston portfoliolle valittujen indikaattorien kehitystä. Lisäksi rahasto raportoi sijoitustensa kestävyysriskeistä.

 

g) Menetelmät

 

Rahaston edistämien ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä mitataan seuraamalla sijoituskohteiden ja rahaston portfolion kestävyysindikaattorien kehitystä. Sijoituskohteiden ja rahaston portfolion kestävyysindikaattorien valinta perustuu vaikuttavuussijoittamisen parhaisiin kansainvälisiin käytäntöihin, jotka on määritelty Operating Principles for Impact Management (OPIM) -periaatteissa ja sijoitusten vaikuttavuuden mittaamisen IRIS+ suosituksissa ja menetelmissä. Kestävyysindikaattorien tiedot kerätään ensisijaisesti suoraan sijoituskohteista ja tarvittaessa tiedon tuottamiseen käytetään parhaiden kansainvälisten käytäntöjen mukaisia selvityksiä, kuten hiilipäästöjen laskentaa GHG Protocol - ohjeistuksen mukaisesti tai tuotteiden elinkaarianalyysia ja mallinnusta.

 

h) Tietolähteet ja tietojen käsittely

 

Ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien tietojen analyysi, seuranta ja raportointi perustuu ensisijaisesti kohdekohtaisiin tietoihin, joita kerätään due diligence -prosessien aikana tehtävien selvitysten ja sijoituskohteiden seurannan aikana. Näiden lisäksi voidaan käyttää Sustainalyticsin, Morningstarin, Bloombergin ja muiden kansainvälisten vastuullisuustietokantojen tietoja, sekä Carbon Disclosure Project -aloitteen julkaisemia tietoja hiilipäästöistä ja ilmastotavoitteista. Näiden lisäksi voidaan salkunhoidon tukena käyttää myös muita United Bankersin laadukkaina pitämiä tietolähteitä.

 

Tiedot käsitellään huolellisesti United Bankersin sekä ESG-palveluntarjoajien tietojärjestelmissä. Tietojen laadun varmistamiseksi pyritään käyttämään globaaleja hyvämaineisia vastuullisuustietokantoja ja analyysimenetelmiä sekä luotettavia yhteistyökumppaneita. Osa näiden tietokantojen tiedoista perustuu sijoituskohteiden raportoimiin tietoihin, osa ESG-tietokannan tuottajan laatimiin arvioihin, osa alaan erikoistuneiden konsulttien arvioihin. Arvioitujen tietojen osuus riippuu kulloinkin käytetystä tietokannasta sekä tietojen saatavuudesta suoraan sijoituskohteesta.

 

i) Menetelmiä ja tietoja koskevat rajoitukset

 

On mahdollista, että hyödynnetyt vastuullisuustietokannat sisältävät rajoitetusti tai ei ollenkaan tietoja joistain rahaston sijoituskohteista, tai sijoituskohteesta saatavan raportoinnin kattavuudessa on puutteita. Tällaisissa tapauksissa sijoituksen ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyvien ominaisuuksien edistämistä on mahdollista arvioida vain saatavilla olevien tietojen perusteella. On myös mahdollista, että käytettyjen vastuullisuustietokantojen tiedot päivittyvät muutamien kuukausien viiveellä. Sekä datan kattavuus että ajankohtaisuus voivat vaikuttaa analyysiin ja raportointiin. Listaamattomien kohteiden osalta tiedot perustuvat kohteesta saatavilla olevaan raportointiin. Raportoinnin saatavuus ja ajantasaisuus voi vaikuttaa tietoihin. Raportoinnissa pyritään tuomaan läpinäkyvästi esille ne tietolähteet ja datakattavuus joille raportointi ja seuranta perustuu.

 

j) Asianmukainen huolellisuus

 

Rahaston sijoituskohteiden osalta noudatetaan asianmukaista huolellisuutta ja arvioidaan jokainen sijoituskohde huolellisesti ennen sijoituspäätöksen tekemistä (ns. due diligence). Tässä yhteydessä selvitetään huolellisesti mahdolliseen sijoituskohteeseen liittyvät riskit ja mahdollisuudet myös kestävyystekijöiden ja kestävyysriskien näkökulmasta. Vastuullisuuteen liittyen due diligencen aikana selvitetään tyypillisesti sijoituksen sopivuus United Bankersin vastuullisen sijoittamisen periaatteisiin sekä rahaston sijoitusstrategiaan ja tavoitteisiin, kestävyysriskit, pääasialliset haitalliset vaikutukset, sijoituksen ominaisuudet ilmastonäkökulmasta, EU: taksonomian mukaisuus, hyvän hallintotavan noudattaminen ja kansainvälisten normien mukaisuus. Selvityksessä ja sen dokumentoinnissa noudatetaan United Bankersin sisäisiä ohjeita due diligencen suorittamisesta. 

 

k) Vaikuttamispolitiikat

 

Rahasto edellyttää kaikilta sijoituskohteiltaan rahaston ESG-kriteerien täyttymistä. Kriteerit edellyttävät muun muassa asianmukaisia Code of Conduct dokumentteja ja käytäntöjä, sekä asianmukaisia toimenpiteitä, osaamista ja prosesseja kestävyysriskien hallitsemiseksi. Rahaston ESG-kriteerit ja niiden täyttyminen kirjataan osaksi sijoitussopimuksia. Rahasto pyrkii myös asettamaan sijoituskohteidensa hallituksiin yhden hallituksen jäsenen, jonka toimenkuvaan kuuluu muun muassa hyvän hallintotavan ja ympäristö- ja yhteiskuntavastuun edistäminen yhtiön toiminnassa. Lisäksi United Bankersin ESG-tiimi seuraa sijoituskohteiden kehitystä ja tarvittaessa tukee yhtiöitä vastuullisuuteen liittyvissä asioissa. 

 

Lisäksi rahaston sijoitukset ovat mukana United Bankersin yleisissä yhteisvaikuttamistoimissa. Näihin lukeutuu mm. Carbon Disclosure Project (CDP) -kampanja, jonka osana United Bankers lähettää kaikille rahastojensa sijoituskohteille sijoittaja kirjeitä, joissa kannustetaan yrityksiä läpinäkyvämpään raportointiin ilmasto- ja ympäristöasioissa sekä asettamaan toiminnalleen SBTi-aloitteen mukaiset tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet.

 

Lisätietoja vaikuttamispolitiikoista ja vaikuttamistoimista: Vastuullinen sijoittaminen

 

l) Nimetty vertailuarvo

 

Tälle rahastolle ei ole nimetty virallista vertailuindeksiä.

Rahastosijoittamiseen liittyy aina taloudellinen riski. Rahastoon tehdyn sijoituksen arvo voi nousta tai laskea, eikä historiallinen tuotto ole tae tulevasta kehityksestä.